cele projektu - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

cele projektu

Projekty unijne > Zakup sprzetu - kajakow, kijków NW, nart biegowych, przeprowadzenie instruktazy

Cel nadrzędny:

Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów naturalnych Krajny i Pałuk,

Cele szczegółowe:

Podniesienie jakości życia społeczności Krajny i Pałuk poprzez przeprowadzenie trzech instruktaży dla uczestników: spływów kajakowych, technik biegów narciarskich i spacerów Nordic Walking oraz zakup nart, kajaków i kijów wraz z osprzętem do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru objętego LSR  
aktywizacja mieszkańców LSR poprzez pobudzenie aktywności fizycznej i ruchowej,
pokazanie uczestnikom różnych form aktywnego wypoczynku
biegi narciarskie, spacery Nordic Walking i spływy kajakowe
podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu nakielskiego poprzez jej udział w trzech instruktażach po ukończeniu, których uczestnicy będą mogli w sposób świadomy i pełny korzystać z aktywnych form rekreacji,
pokazanie uczestnikom urokliwych zakątków okolic Doliny Noteci,
wzrost zainteresowania mieszkańców zasobami przyrodniczymi własnego regionu.

Zamierzone działania na terenie powiatu nakielskiego przyczynią się do rozwoju turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów naturalnych Krajny i Pałuk. Ponadto działania te przyczynią się do poprawy stanu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej. Osoby, które będą mogły skorzystać ze sprzętu pozyskanego w trakcie projektu będą mogły poznać piękno krajobrazu powiatu nakielskiego również jego lokalną kulturę, a być może nawet przyczynić się do jej kultywowania. Dzieci i młodzież oraz dorośli zostaną pobudzeni do angażowania się w lokalne inicjatywy. Całe przedsięwzięcie przyczyni się do promocji nie tylko terenów miejskich, ale przede wszystkim wiejskich, w tym usytuowanych na terenach objętych ochroną NATURA 2000 czy też Krajeńskiego Parku Krajobrazowego.Operacja zakłada realizację dwóch rodzajów działań mających istotny wpływ na podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu nakielskiego (obszaru realizacji LSR) tj.:

I. Zakup sprzętu: nart biegowych z osprzętem, kajaków z osprzętem i kijów Nordic Walking z rękawicami do bezpłatnego użyczania mieszkańcom obszaru LSR:
- narty biegowe, kpl. 6. - kije narciarskie - kpl. 6.,- buty narciarskie - kpl. 6.,- kajak - 2 szt.  
- wiosło - 2 szt., - fartuch - 2 szt. - worek wodoszczelny mały - szt. 2., - worek wodoszczelny duży, szt.2, - beczka wodoszczelna, szt. 2, - kije, kpl. 6, - rękawice, kpl. 6. Zakup sprzętu służącego przyczyni się do rozwoju turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów naturalnych Krajny i Pałuk. Pozyskany w ten sposób sprzęt przyczyniłby się do rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej i byłby użyczany bezpłatnie zorganizowanym grupom osób m. in. uczniom szkół, pracownikom instytucji i zakładów pracy z terenu powiatu nakielskiego, przedstawicielom społeczności lokalnych a także przybyłym na ten teren gościom, co pobudziłoby ich do angażowania się w lokalne inicjatywy.

II. Instruktaże dla uczestników: spływów kajakowych, technik biegów narciarskich i Nordic Walking.
Celem instruktaży jest propagowanie czynnego wypoczynku, wzrost zainteresowania przyrodą i kształtowania postaw proekologicznych, dzięki przedstawieniu i omówieniu dostępnych tras spływów kajakowych, spacerów Nordic Walking i biegów narciarskich.

Promocja lokalnych walorów: w instruktażach promowane będą głównie walory przyrodnicze okolicy Doliny Noteci. Omawiane w instruktażach miejsca spływów kajakowych, spacerów Nordic Walking i tras biegów narciarskich to obszar LSR tj. Krajny i Pałuk bogaty w liczne unikatowe gatunki roślin i zwierząt, obszary Natura 2000 jak również obiekty lokalnej architektury.Zakładane rezultaty realizacji operacji

Zakładamy, że w wyniku realizacji zadania osiągnięte zostaną następujące rezultaty:
Baza turystyczna powiatu nakielskiego wzbogaci się o narty biegowe wraz z osprzętem, kajaki wraz z osprzętem i kije Nordic Walking z rękawicami, który będzie użyczany bezpłatnie mieszkańcom regionu.
Uczestnicy instruktażu poznają lepiej walory krajoznawcze i turystyczne ziemi powiatu nakielskiego i jego okolic, pogłębią i utrwalą swoje nawyki spędzania wolnego czasu na łonie natury, pogłębią nawyki poszanowania przyrody, zgodnego z nią współżycia. Określamy to jako kształtowanie i utrwalanie postaw proekologicznych. Wszystkim da szanse na integrację i na wspólną zabawę.
 
 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego