Informacja o projekcie - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja o projekcie

Projekty unijne > Seniorzy aktywnie 2019_2020

A
..

A
..

A
..

A
..

A-
.....

A+
.....
Celem głównym projektu jest pobudzanie aktywności mieszkańców obszaru LSR - osób starszych, służącemu włączeniu społecznemu poprzez
realizację działań o charakterze zdrowotnym i psychospołecznym.
Projekt obejmuje:
I. SPOTKANIA Z DIETETYKIEM
Wpływ diety i aktywności fizycznej na poprawę samodzielności seniorów związanej z codziennym funkcjonowaniem i
wykonywaniem czynności podstawowych.
1. Badanie indywidualne uczestników przez dietetyka i opracowanie wyników: badanie z zakresu dietetyki dotyczące stanu
zdrowia m.in. badanie tętna, ciśnienia, grubości i rozkładu w organizmie tkanki tłuszczowej, ustalenie indywidualnej diety,
zalecenia żywieniowe i dobór form aktywności ruchowej - badanie wstępne na początku realizacji projektu i badanie końcowe
,
opracowanie wyników badań wstępnych i końcowych dla każdego uczestnika indywidualnie Wyniki w postaci wydruku zostaną przekazane każdemu uczestnikowi.
2. Prelekcje połączone z dyskusją grupową nt. zdrowego odżywiania się osób starszych, w tym piramida żywienia, specyficzne
potrzeby żywieniowe, etc. - 2 prelekcje

II. ZAJĘCIA OGÓLNOROZWOJOWE
Zajęcia ruchowe mające na celu poprawę stanu zdrowia i zdolności do samodzielnego wykonywania czynności związanych z
codziennym funkcjonowaniem dla 12 osób:
1. Zajęcia na basenie - aerobik wodny - 1 x w tygodniu przez 30 tygodni (w miesiącach: czerwiec - marzec z wyłączeniem okresu
wakacyjnego).
Razem 30 zajęć x 1 godz. dla 12 osób
2. Zajęcia na sali gimnastycznej - ćwiczenia ogólnorozwojowe - 1 x w tygodniu przez 30 tygodni (w miesiącach: czerwiec - marzec
z
wyłączeniem okresu wakacyjnego). Razem 30 zajęć x 1 godz. dla 12 osób .
3. Spacery nordic - walking - 20 tyg. x 1 spacer + 8 tyg. (okres wakacyjny) x 2 spacery.
Razem 36 spacery x 4 godz. dla 12 osób, w sumie 144 godziny.
W okresie wakacyjnym w spacerach nordic walking będą mogli uczestniczyć także pełnoletni zainteresowani mieszkańcy obszaru
LSR spoza grupy defaworyzowanej nie będący uczestnikami projektu. Celem wspólnych spacerów będzie integracja osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z lokalnym środowiskiem a także zachęcenie mieszkańców regionu do
aktywnego spędzania wolnego czasu i dbania o swoje zdrowie. Ponadto wspólne spacery zaangażują członków lokalnej
społeczności do działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Będą doskonałą okazją do
swobodnych rozmów podczas, których osoby starsze chętnie dzielą się swoimi sprawami, troskami. Kontakt z drugim człowiekiem
będzie dla nich swoistą terapią. Da im także możliwość podzielenia się zdobytym doświadczeniem oraz posiadaną wiedzą na
czym skorzystać mogą inni uczestnicy spoza grupy defaworyzowanej. Udział w spacerach będzie ogólnodostępny i nieodpłatny.
Maksymalna liczba mieszkańców spoza grupy defaworyzowanej uczestniczących w spacerze to 10 osób. O udziale w spacerze
decydować będzie kolejność zgłoszeń. Informacja o wakacyjnych spacerach zamieszczona zostanie na stronie internetowej
Grantobiorcy. W każdym spacerze będą mogli uczestniczyć inni mieszkańcy (grupa spacerowiczów spoza gr. defaworyzowanej
nie musi być stała). Planuje się zorganizować min. 6 spacerów
integracyjne.
Każdy uczestnik otrzyma akcesoria basenowe (ręcznik, czepki, pianka do pływania, klapki, okulary) kijki nordic walking , wodę
mineralną, transport uczestników na i z miejsca startu spacerów nordic walking.
III. SPOTKANIA Z PSYCHOLOGIEM

1. Wywiad indywidualny psychologa i prezentacja wyników – budowanie pewność siebie, umiejętności rozwiązywania
pojawiających się problemów, etc. – wywiad wstępny na początku realizacji projektu i wywiad końcowy -,

opracowanie wyników wywiadu wstępnego i końcowego indywidualnie dla każdego uczestnika
oraz porównanie wyników, w tym ich omówienie
. Wyniki w postaci wydruku zostaną przekazane każdemu uczestnikowi.
2. Prelekcje połączone z dyskusją w grupie poruszające problemy wieku starczego (osamotnienie, dyskryminacja społeczna,
niesamodzielność, etc.), - 2 prelekcje x 1 godzina.
3. Warsztaty motywacyjne (umiejętność rozwiązywania pojawiających się problemów, komunikacja z otoczeniem – przełamywanie
barier), - 2 warsztaty  x 1 godzina.


Całkowity koszt projektu wynosi
52 684,48 zł a dofinansowanie grantu  wynosi 49 999,80 zł.

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego