informacje o projekcie - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

informacje o projekcie

Projekty unijne > Projekt PTTK Szlak Brdy 2012/2013 r.

Realizowany projekt przyczynia się do poprawy jakości życia i zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania LGD - Powiat Nakielski.

Cel projektu:
rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów naturalnych Krajny i Pałuk,

Cele szczegółowe:
- aktywizacja mieszkańców LSR poprzez pobudzenie aktywności fizycznej i ruchowej,
- pokazanie uczestnikom  innych form aktywnego wypoczynku
pływanie kajakiem, jazda rowerem, marszobiegi, ćwiczenia ruchowe
- podniesienie jakości życia mieszkańców powiatu nakielskiego poprzez udział w aktywnych formach rekreacji: rajdy rowerowe, spływy, zajęcia  ruchowe,
- pokazanie uczestnikom urokliwych zakątków Doliny Noteci,
- wzrost zainteresowania mieszkańców zasobami przyrodniczymi i historyczno
kulturowymi własnego regionu

Nasz projekt wpisuje się do strategii rozwoju ponieważ realizujemy cel związany z "rozwojem turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzystanie walorów naturalnych Krajny i Pałuk" poprzez spływy kajakowe  Doliną Noteci, organizując rajdy rowerowe ścieżkami przyrodniczymi i szlakami pamięci narodowej oraz  powiązanie własnego rozwoju sprawności fizycznej z poznawaniem flory i fauny Doliny Noteci realizując część ćwiczeń w terenie Doliny Noteci. w realizowanych zadaniach weźmie udział  odpowiednio: spływy kajakowe - ok. 40 osób,  rajd rowerowy - ok. 20 osób, i ćwiczenia rekreacyjne w terenie - ok. 30 osób.

Zad. 1  ROZWÓJ EKOLOGII I OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO POPRZEZ SPŁYWY  KAJAKOWE

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

„Turystyczny Spływ Kajakowy Doliną Noteci " jest imprezą:
- cykliczną - odbywającą się co roku, w tym roku planujemy sześć spływów kajakowych, w tym jeden dwudniowy,
- masową
dla mieszkańców Powiatu Nakielskiego (w miarę posiadanych kajaków),
trasy o długości 7,5 do 30 km.
Priorytetami w realizacji zadań są : turystyka, kajakarstwo, nauka i edukacja ekologiczna.
Szansą rozwoju turystyki są piękne tereny okolic Noteci i my przez Spływ proponujemy poznanie piękna tego terenu.
Integrację społeczności lokalnej wokół turystyki uzyskujemy poprzez liczny jej udział.
Informacje będziemy prezentować na stronie internetowej www.wycieczkinaklo.cba.pl.


2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków


Współczesne dzieci, młodzież i osoby dorosłe stanowczo zbyt dużo czasu poświęcają na naukę i pracę a czas wolny przeważnie spędzają w zamkniętych pomieszczeniach - przed telewizorem lub komputerem. Stąd każda forma aktywności ruchowej na wolnym powietrzu jest bardzo cenna. Spływ nasz doskonale łączy to z walorami poznawczymi oraz wychowawczymi. Uczestnicy poznają walory przyrodnicze i turystyczne naszego powiatu. Uczą się lub utrwalają w sobie formy i nawyki prawidłowego zachowania się w bezpośrednim kontakcie z naturą. Na podkreślenie zasługują też cele integracyjne uczestników pełnosprawnych z uczestnikami niepełnosprawnymi - szczególnie intelektualnie. Ponieważ integracyjna w naszym społeczeństwie jest mało spopularyzowane, tutaj mamy szansę na bezpośredni taki kontakt i współdziałanie.

3. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Celem Spływu jest propagowanie czynnego wypoczynku, krajoznawstwa i turystyki oraz poznawanie przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych, a także integracja. Zakładamy, że tak organizowany ruch turystyczny w znacznym stopniu pozwoli na poznanie terenów gminy powiatu nakielskiego, przyczyni się do promocji turystyki i do podniesienia świadomości ekologicznej uczestników jako przyszłych turystów i mieszkańców, a w konsekwencji do poprawy jakości środowiska przyrodniczego i życia mieszkańców regionu.


4. Miejsce realizacji zadania publicznego

Spływy kajakowe odbywają się na trasach:
Chobielin - Nakło nad Notecią
Nakło nad Notecią - Osiek nad Notecią
Tur - Nakło nad Notecią
Nakło nad Notecią
Gromadno
Nakło nad Notecią
Chobielin - Nakło nad Notecią
Zamość - Nakło nad Notecią  (spływ dwudniowy)

Zad. 2 „RAJD ROWEROWY SZLAKAMI POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO NA KRAJNIE I PAŁUKACH"

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Projekt polega na zorganizowaniu otwartej imprezy rowerowej, która w pierwszej kolejności skierowana jest przede wszystkim do młodego pokolenia. Poza młodzieżą szkolną w rajdzie może wziąć udział również społeczność lokalna. Wycieczka rowerowa będzie miała na celu odwiedzenie miejsc pamięci narodowej związanych z Powstaniem Wielkopolskim na obszarze Krajny i Pałuk. Miejsca pamięci to np.: mogiły, tablice i głazy pamiątkowe, pomniki, itp. Zadanie ma głównie na celu wzbogacić wiedzę o miejscach pamięci narodowej związanych z Powstaniem Wielkopolskim na obszarze powiatu nakielskiego.
Trasa rajdu planowana jest w kierunku na północ od Nakła, czyli przez obszar Krajny.
Impreza podobnego typu mogłaby być planowana do organizacji na kolejne lata, nosząc w późniejszych latach kolejną numerację tzn. II, III, …. itd. Rajd Rowerowy „Szlakami Powstania Wielkopolskiego na Krajnie i Pałukach”. Rajdy różniłyby się od siebie przebiegiem tras a zarazem odwiedzaniem innych miejsc pamięci związanych z Powstaniem Wielkopolskim.


2. Opis grup adresatów zadania publicznego


Do udziału w rajdzie rowerowym będziemy chcieli zachęcać w pierwszej kolejności młodzież szkolną. W związku z tym impreza będzie rozreklamowana m. in. bezpośrednio w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Poza młodzieżą szkolną w rajdzie udział będzie mogła wziąć każda osoba ze społeczeństwa lokalnego - posiadająca sprawny technicznie rower. Przewidujemy, że w rajdzie rowerowym weźmie udział ok. 30 osób3. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Zakładane cele realizacji projektu:
Zakładamy, że liczba osób uczestniczących w projekcie będzie w granicach 20 osób
głównie młodzież szkolna oraz mieszkańcy regionu;
Liczba zorganizowanych rajdów rowerowych: 1;
Długość rajdu: ok. 44 km;
Impreza będzie promowała instytucje samorządowe: przede wszystkim  LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk,  Starostwo Powiatowe w Nakle n. Not., itp.;
Wynikiem projektu będzie wzbogacenie wiedzy o miejscach pamięci narodowej związanych z Powstaniem Wielkopolskim, jak i o samym powstaniu, na obszarze Krajny i Pałuk.
Chcemy rozwijać w społeczeństwie lokalnym zamiłowanie do turystyki rowerowej i czynnego wypoczynku;
W związku z zadaniem przewiduje się opracowanie artykułu, który zamieszczony w prasie lokalnej, będzie podsumowywał zorganizowaną imprezę;
Mamy nadzieję zachęcić społeczeństwo do uczestnictwa w organizowanej cyklicznie rowerowej imprezie turystyczno
krajoznawczej. Impreza planowo byłaby organizowana co roku, z wyznaczoną inną trasą szlakami Powstania Wielkopolskiego po Krajnie i Pałukach;


4. Miejsce realizacji zadania publicznego

Teren Gmina: Nakło nad Notecią, Sadki i Mrocza w obszarze powiatu nakielskiego.
Trasa rajdu: Nakło
Karnowo Karnówko Suchary Drążno Krukówko Mrocza Matyldzin Wyrza Broniewo Dębowo Sadki Samostrzel Anieliny - Bielawy Nakło
Długość rajdu: ok. 40 km

Podczas rajdu odwiedzone będą następujące miejsca pamięci narodowej związane z Powstaniem Wielkopolskim na Krajnie:
Nakło n. Not.:
Pomnik Walk i Męczeństwa
Rynek;
Tablica z okazji 90 rocznicy Powstania Wielkopolskiego
Rynek;
Tablica pamięci Antoniego Nadskakuły
mur Kościoła p.w. św. Wawrzyńca;
Głaz z tablicą pamięci Antoniego Nadskakuły
ul. Sądowa (park);
Mogiła Antoniego Nadskakuły
ul. Bohaterów (wschodnia strona głównej bramy cmentarnej);
Mogiła powstańcza - ul. Bohaterów (zachodnia strona głównej bramy cmentarnej);
Ulica A. Nadskakuły.

Mrocza:
Głaz o okazji 90 rocznicy
pl. Wolności;
Tablica pamięci Feliksa Łabędzkiego
ul. Łabędzkiego.
Drążno:
Głaz z tablicą pamięci Józefa Balcerzaka

Dębowo:
Mogiła powstańcza
cmentarz
Sadki:
Mogiła powstańcza - cmentarz
5. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego  12)

Rajd planowany jest we wrześniu 2012 r. Do tego czasu, realizacja zadania polegać będzie na opracowaniu regulaminu imprezy, szczegółowej trasy rajdu oraz na przygotowaniu projektu plakatów informacyjnych reklamujących imprezę. Po wydrukowaniu i rozwieszeniu plakatów, przyjmowane będą zgłoszenia na rajd. Kierownikiem (komandorem) rajdu będzie opiekun KTR PTTK „Żegluga" Nakło Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK - Paweł Ciereszko osoba mająca uprawnienia do organizowania i prowadzenia wycieczek/rajdów rowerowych. Trasa rajdu będzie przebiegać drogami asfaltowo szutrowymi po terenie powiatu nakielskiego przez gminy Nakło n. Not., Sadki i Mrocza. Długość rajdu wyniesie ok. 44 km. Podczas rajdu będzie można zobaczyć miejsca pamięci związane z Powstaniem Wielkopolskim, np.: mogiły, tablice i głazy pamiątkowe, pomniki, itp. Zbiórka uczestników i start rajdu odbędzie się na Rynku w Nakle, przy Pomniku Walk i Męczeństwa.
Zad. 3  OGÓLNOROZWOJOWE ĆWICZENIA RUCHOWE

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Podstawowym zadaniem programu jest uświadomienie młodzieży, że ruch jest niezbędnym elementem rozwoju człowieka. Pomimo to, iż ćwiczenia prowadzą do zmęczenia organizmu, przynoszą pewne odprężenie psychiczne, które powoduje rozluźnienie psychofizyczne. Program ten ma za zadanie inspirować uczniów do podejmowania działań indywidualnych w zakresie dbania o swoją sprawność fizyczną . Podstawą takiego założenia jest zapoznanie uczniów z jak największą ilością i różnorodnością form ruchowych przy muzyce jak i w terenie , co daje młodym ludziom możliwość wszechstronnego rozwoju. Korzyści wynikające z tego rodzaju aktywności ruchowej są tak duże, że warto poświęcać im swą uwagę, uczestniczyć w nich i upowszechniać.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków


Celem projektu jest stworzenie młodzieży oferty spędzania wolnego czasu w sposób aktywny, pokazanie różnych form aktywności.
Zdrowie jest dla człowieka wartością podstawową. W codziennym życiu często mówimy, że jest ono najważniejsze. Należy więc uczyć i wychowywać do zdrowia rozumianego szeroko jako zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne. Moja koncepcja programu przewiduje  podejmowanie działań na rzecz zdrowia i promowania zdrowego stylu życia wolnego od nałogów i agresji, nabycia umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego.
Zajęcia rekreacji ruchowej odznaczają się społecznym charakterem, który nie tylko sprzyja w podnoszeniu sprawności fizycznej, rozwija również kontakty towarzyskie, pozwala na komunikację w szerszych kręgach społecznych nie zawsze związanych ze środowiskiem klasowym czy szkolnym. Poza tym sportowy i grupowy charakter uczestnictwa nie wiąże się z rywalizacją sportową, walką czy też stresem.
Przewidywana ilość osób biorących udział w projekcie to  30 osób.


3. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Uczestnicząc w zajęciach uczestnicy mogą:
kompensować (tzn. wyrównywać) brak ruchu,
neutralizować stresy i przeciążenia psychiczne,
zapobiegać występowaniu szeregu chorób i dolegliwości,
regenerować (odnawiać) siły fizyczne i psychiczne,
kształtować ciało i osobowość (charakter),
zaspokajać różnorakie potrzeby,
integrować się,
wspomagać harmonijny rozwój psychofizyczny,
podnieść swoją motywację do zajęć ruchowych,
zwiększyć umiejętność dostosowania ruchów ciała do muzyki,
rozwijać poczucie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
Miejsce realizacji zadania publicznego
Sala gimnastyczna Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle n. Not, park nakielski,
okolice Nakła n. Not.

Dzięki różnorodnym działaniom aktywizującym ludność powiatu nakielskiego pozna piękno, przyrodę i walory Doliny Noteci poprzez uczestniczenie w spływach kajakowych na trasie wiodącej  poprzez urokliwe miejsca i tereny  Zamościa , Turu, Chobielina, Nakła n. Not., śluzy „Gromadno”, tereny Noteci tzw. leniwej aż do Osieka nad Notecią.


 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego