regulamin wypzyczenia sprzetu - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

regulamin wypzyczenia sprzetu

Projekty unijne > Zakup kajakow i splywy 2014 r

Regulamin nieodpłatnego użyczenia sprzętu


SPRZĘT będący przedmiotem wypożyczenia jest własnością Klubu Turystyki „Noteć” zwanym dalej Wypożyczalnią. Jako sprzęt rozumiemy: kajaki dwuosobowe - 8 szt., kajaki jednoosobowe - 3 szt., kapoki 19 szt., wiosła 19 szt. kapoki ratunkowe - 4 szt., rzutka 1 szt., fartuchy do kajaków jednoosobowych 3 szt.. Sprzęt zakupiono w ramach projektu „Zakup kajaków i sprzętu asekuracyjnego  do bezpłatnego udostępniania mieszkańcom obszaru objętego LSR oraz organizacja imprez rekreacyjnych tj.  spływów kajakowych w Dolinie Noteci”
dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 ze środków LSR Partnerstwa dla Krajny i Pałuk.

KLIENTEM wypożyczalni może być każda osoba będąca mieszkańcem obszaru Powiatu Nakielskiego, która zaakceptuje regulamin Wypożyczalni przez podpisanie dokumentu wypożyczenia.
Wraz z podpisaniem dokumentu wypożyczenia Klient zawiera z Wypożyczalnią umowę zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
Dane osobowe klienta przetwarzane są na podstawie i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133, poz.883 ze zm.)
Wypożyczalnia oddaje do dyspozycji Klienta sprzęt oraz dokłada wszelkich starań, by spełnić oczekiwania Klienta w tym zakresie.
Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
Sprzęt wypożyczyć może Klient, który okaże niezniszczony dokument tożsamości.
Sprzęt zostanie wydany Klientowi, który wpłaci kaucję ustaloną przez Wypożyczalnię.
Wysokość kaucji jest określona przez Wypożyczalnię i stanowi pewną wartość wypożyczanego sprzętu.
Wypożyczalnia może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę zabezpieczenia, może też zaproponować inną.
Wypożyczenie i zwrot sprzętu odbywa się w siedzibie Wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (dostarczenie).
Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu.
Klient podpisując dokument wypożyczenia, potwierdza, że otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
Klient zobowiązuje się zwrócić sprzęt w takim samym stanie i w terminie ustalonym w dokumencie wypożyczenia. Zwrot sprzętu następuje w Wypożyczalni lub w miejscu ustalonym z Klientem (odbiór).
Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
Klient nie może dokonywać żadnych napraw sprzętu.
Użyczenie sprzętu osobie trzeciej odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
Sprzęt jest użyczany nieodpłatne.
Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Wypożyczalni. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie, wpłacona kaucja może zostać zatrzymana przez Wypożyczalnię.
Jeżeli Klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie lub mailowo Wypożyczalnię. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczalni. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
Klient nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem.
Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala Wypożyczalnia w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia Wypożyczalnię do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku.
Miejscem wykonania umowy wypożyczenia sprzętu jest Występ.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd w Szubinie.
Inne, nieujęte tu kwestie regulują stosowne akty prawne.


Klubu Turystyki „Noteć”- wypożyczalnia sprzętu:
ul. Kasztanowa 13 | 89-100 Występ
tel.: 608 441 824 | mail: adeo@poczta.onet.pl

Wszelkie uwagi dotyczące pracy Wypożyczalni należy kierować pisemnie na adres:
Klubu Turystyki „Noteć”- wypożyczalnia sprzętu:
ul. Kasztanowa 13 | 89-100 Występ
tel.: 608 441 824 | mail: adeo@poczta.onet.pl


wyrażenie zgody na przetważanie danych


………………………………………………………..

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            miejscowość, data

……………………………………………….
Imię i nazwisko
……………………………………………….
……………………………………………….
Adres

Oświadczenie


Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za zniszczenie lub nieoddanie wypożyczonego sprzętu   zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883).


  ………………………………………….

          miejscowość, data, podpis


 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego