Rekrutacja - duze - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja - duze

Projekty unijne > Aktywni dla siebie 2020_2021

A
..

A
..

A
..

A
..

A-
.....

A+
.....

 






Rekrutacja do projektu „Aktywni dla siebie”

Występ, 09.11.2020 r.


Klub Turystyki „Noteć” ogłasza nabór kandydatów do projektu objętego grantem „Aktywni dla siebie”. Do udziału w projekcie zapraszamy osoby pełnoletnie potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zamieszkujące na terenie powiatu nakielskiego. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców obszaru LSR, służącej włączeniu społecznemu, poprzez realizację działań o charakterze zdrowotnym, psychospołecznym i integracyjnym.

W ramach projektu proponujemy następujące formy wsparcia:
I. Zajęcia ogólnorozwojowe:
1. Zajęcia na basenie – aerobik wodny.
2. Spacery nordic walking.
Każdy uczestnik otrzyma akcesoria do pływania: makaron, łącznik do makaronu, ósemkę, kijki nordic walking, butelkę z filtrem wraz z zapasem filtrów na okres trwania zajęć, transport uczestników projektu na i z miejsca startu spacerów nordic walking.
II. Spotkania z psychologiem:
1. Rozmowy indywidualne z psychologiem.
2. Warsztaty motywacyjne.
III. Spotkania z dietetykiem:
1. Zajęcia indywidualne z uczestnikami projektu.
2. Warsztaty dietetyczne nt. zdrowego odżywiania się.
IV. Wydarzenie integracyjne:
Wydarzenie integracyjne odbędzie się w formie gier, zabawy i degustacji lokalnych wyrobów. Celem wydarzenia będzie integracja uczestników z lokalną społecznością.
V. Wyjazd na tężnie:
Dwa wyjazdy na tężnie: jeden do Inowrocławia i jeden do Ciechocinka. Podczas całodniowego wyjazdu uczestnicy otrzymają posiłek. Uczestnicy będą zwiedzać tężnie w Ciechocinku i Inowrocławiu wraz z tarasami widokowymi.

Uczestnik zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach, jednak z przyczyn losowych dopuszcza się nieobecność uczestnika do 20% dni zajęć. Termin realizacji projektu: listopad 2020 r. – wrzesień 2021 r.

KRYTERIA REKRUTACJI:
I. Kryteria dostępowe (obligatoryjne):

1. Przynależność do grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w rozumieniu wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 tj. bycie osobą potrzebującą wsparcia w codziennym funkcjonowaniu - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą), zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia lub orzeczenie o niepełnosprawności/legitymacja osoby niepełnosprawnej.
2. Zamieszkiwanie na obszarze objętym LSR, tj. powiatu nakielskiego - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)
3. Nieuczestniczenie w innym projekcie objętym grantem w ramach projektu grantowego LGD Partnerstwo dla Krajny i Pałuk do 2023 r. - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
4. Bycie osobą pełnoletnią, tj. mającą ukończony 18 rok życia - źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika z numerem PESEL (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

II. Kryteria punktowe:

1. Przynależność do grupy osób, które ukończyły 60 rok życia i zamieszkują na obszarze wiejskim powiatu nakielskiego - 3 pkt; źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).
2. Ukończony 70 rok życia - 3 pkt; źródło weryfikacji: oświadczenie uczestnika z numerem PESEL (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą).

Punkty sumują się. O udziale w projekcie decyduje uzyskana liczba punktów. W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie:

- www.wycieczkinaklo.cba.pl, lub
- www.rlks.naklo.pl

lub w siedzibie Klubu Turystyki „Noteć”
i dostarczenie ich osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Klub Turystyki „Noteć”
Występ, ul. Kasztanowa 13
89-100 Nakło nad Notecią

w terminie od 09.11.2020 r., godz. 15.00 do dnia
30.11.2020 r. (włącznie, do godz. 20.00). O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do siedziby Klubu.

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Kontakt:
Tadeusz Kunikowski
tel.: 608 441 824
adres e-mail: adeo@poczta.onet.pl
Biuro projektu, znajdujące się w Występie przy ul. Kasztanowej 13, 89-100 Nakło nad Notecią, czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 1
5.00-20.00.

Do pobrania:
1. Dokumenty rekrutacyjne.



Projekt objęty grantem realizowany w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi 11 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.





 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego