Rekrutacja - Klub turystyki "Noteć"

K l u b      T u r y s t y k i     "N o t e ć"
  księga gości
  o szkole
  drukuj stronę
Szukaj
RODO
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rekrutacja

Projekty unijne > Seniorzy aktywnie 2019_2020

A
..

A
..

A
..

A
..

A-
.....

A+
.....

 Dokumenty rekrutacyjne (TUTAJ DO POBRANIA) mogą być składane osobiście w biurze Grantobiorcypod adresem: ul. Kasztanowa 13, Występ lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data dostarczenia do biura Klubu) w terminie od 17.06.2019 g. 15.00 do 21.06.2019 r. do godz. 20.00
KRYTERIA REKRUTACJI:

Kryteria dostępowe (obligatoryjne):

1. W projekcie może wziąć udział mieszkaniec powiatu nakielskiego, który nie jest uczestnikiem innego projektu objętego grantem
w ramach projektu grantowego LGD - oświadczenie o zamieszkiwaniu.
2. Osoba ma status osoby zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - tj. osoba niesamodzielna ze względu na wiek
(+65 w momencie przystąpienia do udziału w projekcie) - oświadczenie o niesamodzielniości i PESEL.
Kryteria punktowe:
Pierwszeństwo udziału w projekcie będą miały osoby zamieszkałe poza ośrodkiem miejskim - 1 pkt. - oświadczenie o
zamieszkiwaniu.
Osoby zamieszkałe na terenie miasta (Nakło nad Notecią, Mrocza, Kcynia, Szubin) - 0 pkt. - oświadczenie o zamieszkiwaniu.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w projekcie zdecyduje kolejność zgłoszeń, w
sytuacji jednakowej liczby punktów.

Warunkiem zakwalifikowania uczestnika do projektu będzie:
1) spełnienie przez niego kryteriów rekrutacji uprawniających do udziału w projekcie, co jest potwierdzone właściwym
dokumentem, tj. zaświadczeniem lub oświadczeniem, w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę fizyczną do udziału
w projekcie;
2) uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj. m.in.: płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie potrzebnych do monitorowania
wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji, a także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na
temat sytuacji po opuszczeniu projektu;
3) Weryfikacja czy osoba nie jest już uczestnikiem innego projektu objętego grantem.


DOKUMENTAMI POTWIERDZAJĄCYMI SPEŁNIENIE KRYTERIÓW BĘDĄ:

oświadczenie lub zaświadczenie od uczestnika projektu, nr PESEL.

Uczestnik zobowiązany jest do udziału we wszystkich zajęciach, jednak z przyczyn losowych dopuszcza się nieobecność
uczestnika do 10% na każdej formie wsparcia

 
e-mail: Tadeusz Kunikowski
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego